ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZPMB BETAX UL. PRZEMYSŁOWA 20, LUBARTÓW

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „BETAX” ul. Przemysłowa 20 Lubartów, NIP 714-020-05-18,  Regon 430552353 :: tel. 81 855-20-25 :: 81 854-69-31:: fax 81 855-41-02, biuro@betax.pl (zwany dalej ZPMB „Betax”)

2. Dlaczego Administrator przetwarza Twoje dane:
a.) w celu należytego wykonania obsługi Twojego zamówienia złożonego w siedzibie Administratora bądź za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)
b.) w celu komunikacji z Tobą – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit b. (RODO)
c.) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony przed nimi oraz do wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)
d.) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą̨ być́ także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy ZPMB BETAX, a ponadto odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, banki, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne.
5. Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez ZPMB „Betax” Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
a.) możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam, wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. ZPMB „Betax” może naliczyć opłatę̨ w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
b.) możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się̨ zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby ZPMB „Betax” je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby ZPMB „Betax” przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
c.) możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;
d.) w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez ZPMB „Betax” odbywa się̨ na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się̨ takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
e.) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się̨ reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga wolna jest od opłat.
6. Pracownicy przetwarzający Twoje dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek prawidłowego wykonania obsługi zamówienia, a w szczególności możliwości wystawienia faktury oraz realizacji transportu do klienta.